Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Afscheidspraktijk, Karin van Hattem

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Karin van Hattem, verlies- en rouwtherapeut, ceremonieschrijver en -spreker, ritueelbegeleider van ‘De Afscheidspraktijk’.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Afscheidspraktijk: de onderneming van Karin van Hattem. Waar ‘De Afscheidspraktijk’ staat, mag ook Karin van Hattem gelezen worden en vice versa.
 • Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met ‘De Afscheidspraktijk’ een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten. Andere benaming voor cliënt is opdrachtgever.
 • Overeenkomst: elke overeenkomst van ‘De Afscheidspraktijk’, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ‘De Afscheidspraktijk’ en door deze laatste aanvaard.
 • Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen ‘De Afscheidspraktijk’ en cliënt verrichte werkzaamheden door Karin van Hattem van ‘De Afscheidspraktijk’.

Een overeenkomst tussen cliënt en De Afscheidspraktijk komt tot stand op het moment dat de cliënt de overeenkomst, aanbieding of offerte schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard, dan wel op het moment dat Karin van Hattem namens De Afscheidspraktijk feitelijk begint met de uitvoering. De cliënt stemt middels de aanvaarding ook in met de Algemene Voorwaarden van De Afscheidspraktijk, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Sinds augustus 2020 staat de praktijk ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 80119530

Als lid van de BPSW (Beroepsvereniging van professionals in Sociaal Werk), met lidmaatschapsnummer: 625992, houdt Karin van Hattem zich aan de beroepsethiek en beroepscode van BPSW. Dit houdt in dat Karin van Hattem zich als hulpverlener verantwoordelijk, integer en respectvol opstelt en haar deskundigheid op peil houdt. Door de opgestelde regels in de Beroepscode wordt het overzichtelijk en duidelijk wat zowel de hulpverlener als de cliënt al dan niet kan verwachten. Rechten en plichten over de behandeling en dossierbehoud staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Hiermee vind een waarborging en bescherming plaats voor de cliënt tegen onzorgvuldig handelen van de hulpverlener.

Per 1 januari 2017 is het voor hulpverleners verplicht te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (WKKGZ). Doel van de wet: dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren.  Deze wet maakt het voor jou als cliënt overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders. Indien je een klacht hebt, maak je die eerst bespreekbaar bij je behandelaar. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je je wenden tot De Geschillencommissie Zorg, www.degeschillencommissiezorg.nl. Je krijgt dan een Klachtfunctionaris toegewezen die voor bemiddeling zorgt. Wanneer de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan de geschillencommissie. Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen. Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, maar Karin van Hattem heeft de intentie naar eer en geweten te handelen. Mocht je feedback hebben of ergens niet tevreden over zijn, voel je vrij dat aan Karin kenbaar te maken door er over te praten of het haar te schrijven.

Algemene punten in deze Algemene Voorwaarden:

 1. De Afscheidspraktijk heeft een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
 2. De overeenkomst tussen De Afscheidspraktijk en haar cliënt kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd.
 3. De Afscheidspraktijk behoudt zich het recht coaching of begeleiding te weigeren, indien deze niet binnen het format van de aangeboden diensten past.
 4. De Afscheidspraktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
  directe of indirecte schade, ten gevolge van handelingen of beslissingen
  genomen, naar aanleiding van de coach sessies. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes die hierin gemaakt worden.
 5. Karin van Hattem van De Afscheidspraktijk is zich zeer bewust van haar eigen kunnen, ervaring, opleiding en begeleidingsmogelijkheden en zal in het belang van de cliënt de begeleiding niet aannemen of vroegtijdig stoppen wanneer dit ten gunste is van de gezondheid en welzijn van de cliënt. Naar wens en/of na overleg van/met de cliënt zal zij terug- of doorverwijzen naar huisarts, specialisten of medeberoepsgroep beoefenaars.

Verdere belangrijke punten in deze Algemene Voorwaarden m.b.t. verlies- en rouwbegeleiding:

 1. De Afscheidspraktijk is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Rouw (LSR).
 2. Een kennismakingsgesprek van een half uur tot maximaal een uur (in de praktijk, bij u thuis, online of telefonisch) is vrijblijvend en kosteloos.
 3. Een eerste gesprek/intakegesprek duurt een uur tot anderhalf uur.
 4. Vervolggesprekken duren een uur.
 5. We maken tijdens het intakegesprek een indicatie van het te verwachten aantal gesprekken. Deze indicatie kan gedurende de dienstverlening worden bijgesteld, maar alleen na wederzijds goedvinden.
 6. Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts.
 7. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Informeer van te voren bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt. In dat geval is vaak wel een verwijsbrief van de huisarts nodig.
 8. Een afspraak die bij verhindering door de cliënt niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht. Uitzondering hierop zijn calamiteiten waarop in alle redelijkheid een andere beslissing genomen wordt.
 9. De aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de begeleiding, dienen door de cliënt binnen 30 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 10. Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, kan De Afscheidspraktijk de cliënt een betalingsherinnering sturen.
  Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is
  De Afscheidspraktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 11. Een consult is te allen tijde strikt vertrouwelijk. De Afscheidspraktijk zal nimmer enige gedurende het consult verkregen informatie delen met anderen. Bij uitzonderingen, zoals bij voorbeeld terugkoppeling aan de huisarts, is hiertoe de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de cliënt vereist. Zie ook mijn Privacy Reglement.
 12. Een opname van een (online) sessie, evenals een persoonlijk stappenplan is uitsluitend voor persoonlijk gebruik bedoeld en mag nooit gekopieerd of ingezet worden voor andere doeleinden.

Verdere belangrijke punten in deze Algemene Voorwaarden m.b.t. ceremonieschrijven, ceremoniespreken, ritueel begeleiding:

 1. Alle verbintenissen van De Afscheidspraktijk voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen. Karin van Hattem van De Afscheidspraktijk zal de werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 2. Karin van Hattem van De Afscheidspraktijk is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de cliënt de door Karin van Hattem verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Karin van Hattem gewenst, heeft verstrekt.
 3. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Karin van Hattem aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Indien de cliënt programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Karin van Hattem ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Karin van Hattem voorgeschreven specificaties.
 4. Karin van Hattem is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Karin van Hattem.
 5. De cliënt is gehouden Karin van Hattem onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 6. De tarieven voor de dienstverlening van De Afscheidspraktijk zijn in het kader van de verzorging van een uitvaart, vrijgesteld van BTW. Overige dienstverlening zoals ceremonie schrijven en spreken en/of ritueel begeleiding bij b.v. pensionering en herdenkingsbijeenkomsten worden belast met 21% BTW.
 7. Over bijkomende kosten anders overeengekomen en/of vermeld op de website wordt tijdig door De Afscheidspraktijk gecommuniceerd.
 8. Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien De Afscheidspraktijk haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. Onder ‘overmacht’ valt iedere vorm van tekortkoming die niet aan De Afscheidspraktijk kan worden toegerekend. Hiervan kan sprake zijn in geval van ziekte van Karin van Hattem, uitzonderlijke verkeersvertragingen, overheidsmaatregelen, negatieve reisadviezen etc. In een dergelijk geval van overmacht zal er, in overleg met de cliënt, door de Afscheidspraktijk gezocht worden binnen haar netwerk naar mogelijke vervanging. Indien in het uitzonderlijke geval het niet lukt om een dergelijke vervanging te bewerkstelligen zal de betaling van cliënt geretourneerd worden. De Afscheidspraktijk neemt altijd voorzorg in acht om dergelijke situaties te voorkomen of bij calamiteiten de problemen m.b.t. de uitvoering van de dienstverlening vroegtijdig op te lossen.
 9. M.b.t. de opdracht zal Karin van Hattem van De Afscheidspraktijk geschreven teksten altijd voor een correctieronde aan cliënt aanbieden. Na de correctieronde worden teksten definitief gemaakt en na de ceremonie afgedrukt meegegeven aan cliënt.
 10. Bij coachingsactiviteiten voor schrijven en spreken van ceremonieteksten zal de cliënt zijn/haar definitieve tekst(en) altijd voor akkoord aan Karin van Hattem laten zien alvorens deze gebruikt worden/voorgedragen worden tijdens een ceremonie.
 11. De Afscheidspraktijk zal cliënt immer duidelijke informatie verschaffen m.b.t. de uitvoering van haar dienstverlening eventueel ondersteunt door planning, overzicht benodigde materialen, inzage in afspraken met eventuele derde partijen e.d.
 12. De Afscheidspraktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen. De Afscheidspraktijk gaat zorgvuldig om met dergelijke gegevens. Zie hiervoor de privacyverklaring op de website www.deafscheidspraktijk.nl
 13. De Afscheidspraktijk streeft er naar om altijd te schrijven, te vertellen, te ondersteunen, te begeleiden naar wens van de cliënt cq. in opdracht van de opdrachtgever. Wanneer de cliënt toch ontevreden is over de uitvoering of diensten van De Afscheidspraktijk dan is uitgangspunt om deze ontevredenheid direct met Karin van Hattem te bespreken zodat zij wijzigingen kan aanbrengen in haar dienstverlening. Blijft de ontevredenheid bestaan en leidt dit bij de cliënt tot een klacht, dan is het verzoek om dit zo snel mogelijk schriftelijk te laten weten. Bij het doen van de klacht dient de aard hiervan duidelijk te zijn omschreven. Dit geeft De Afscheidspraktijk de kans om samen met de cliënt de klacht zo snel mogelijk op te lossen en de diensten te verbeteren. Klachten betreffende inmiddels verrichte werkzaamheden door De Afscheidspraktijk dienen door cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 10 dagen na verrichting van de opdracht, dan wel binnen 10 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliënt bekend is geworden. Bij het doen van de klacht dient de aard hiervan duidelijk te zijn omschreven. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten kunnen gericht worden aan: De Afscheidspraktijk, t.a.v. Karin van Hattem, Jan van Nassauplantsoen 3, 8332 GG Steenwijk.