Privacyverklaring

Privacyverklaring algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Afscheidspraktijk, Karin van Hattem, gevestigd aan de Jan van Nassauplantsoen 3, 8332 GG  te Steenwijk (bezoekadres/praktijkruimte: Tramlaan 5, 8331 GL  Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Leidend principe:

Ik ga om met de bescherming van uw persoonsgegevens zoals ook ik wil dat er met mijn persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens:

www.de afscheidspraktijk.nl / karin@deafscheidspraktijk.nl

Jan van Nassauplantsoen 3, 8332 GG  Steenwijk | mobiel: 06 48389300

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik, Karin van Hattem van De Afscheidspraktijk, verlies- en rouwbegeleider/ceremonieschrijver en -spreker/ritueelbegeleider verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de standaard persoonsgegevens die ik verwerk m.b.t. coaching en begeleiding:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige standaard persoonsgegevens die u actief aan mij verstrekt op het

   intakeformulier en/ of via uw CV.

– Naam, e-mailadres en het telefoonnummer van uw leidinggevende en/ of

   HR functionaris die betrokken zijn bij de verstrekking van de coachopdracht en mijn

   dienstverlening aan u.

– Factuuradres en bankrekeningnummer van u of uw werkgever. (opdrachtgever)

Persoonsgegevens die ik verwerk m.b.t. het begeleiden van een afscheidsplechtigheid

– Voor- en achternaam opdrachtgever

– Adresgegevens opdrachtgever

– Telefoonnummer opdrachtgever en eventuele andere nabestaanden

– E-mailadres opdrachtgever en eventuele andere nabestaanden.

– Overige standaard persoonsgegevens die u actief aan mij verstrekt tijdens het

   interview gesprek.

– Naam, e-mailadres en het telefoonnummer van mijn eventuele        

   opdrachtgever/uitvaartonderneming die betrokken is bij de verstrekking van de  

   opdracht en mijn dienstverlening aan u.

– Factuuradres en bankrekeningnummer van u of van mijn opdrachtgever.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik, Karin van Hattem van De Afscheidspraktijk, verlies- en rouwbegeleider/ceremonieschrijver en -spreker/ritueelbegeleider verwerkt de volgende bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van u om gebruik te maken van mijn dienstverlening en het bereiken van de beoogde coachdoelen: relevante achtergrondinformatie, bijvoorbeeld in brief of biografie. Ook de informatie verkregen voor het maken van de teksten voor een afscheidsplechtigheid van een van uw dierbaren.

Deze informatie verstrekt u actief ter voorbereiding op, of tijdens de coachsessies of interview gesprekken actief ter voorbereiding op de uit te voeren coach en begeleidingssessies of afscheidsplechtigheid.

Dit kan mondeling, schriftelijk, telefonisch of per email.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Karin van Hattem, De Afscheidspraktijk, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om coaching en begeleiding op maat te geven

– Om de afscheidsplechtigheid van uw dierbare voor te kunnen gaan en te begeleiden

– U te kunnen bellen en of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te     

  kunnen voeren.

– U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

Ik, Karin van Hattem van De Afscheidspraktijk, verwerk ook uw persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals de gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Karin van Hattem, De Afscheidspraktijk, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie├źn van persoonsgegevens.

Standaard persoonsgegevens:

– Fiscale bewaartermijn 7 jaar

Persoonsgegevens om u te informeren om u te informeren over mijn dienstverlening:

– Zolang als u zelf ingeschreven wenst te blijven

– Wat betreft een afscheidsplechtigheid worden de aantekeningen gemaakt tijdens

  het interview na de plechtigheid vernietigd. Wel bewaar ik 1 exemplaar van de

  plechtigheid op papier en 1 exemplaar digitaal.

– Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld in voorbereiding op en tijdens onze

  coachsessies en begeleiding: tot 1 maand na afronding van het begeleidingstraject.

– Papieren dossiers worden bewaard in een afgesloten kast en bij niet gebruik van

  mijn praktijkruimte wordt deze ruimte afgesloten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Karin van Hattem van De Afscheidspraktijk verkoopt noch verstrekt uw gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen. Met mijn leveranciers die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Karin van Hattem blijft verantwoordelijk voor uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Hiervoor vraag ik u een verzoek te sturen naar karin@deafscheidspraktijk.nl .

Karin van Hattem wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig en omga met datalek

Karin van Hattem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact op via: karin@deafscheidspraktijk.nl  

Mocht ondanks deze zorgvuldige beveiliging toch een datalek ontstaan, dan informeert Karin van Hattem van De Afscheidspraktijk de betrokken klanten als gegevens van gevoelige aard zijn gelekt, die door anderen kunnen worden misbruikt.

Steenwijk, 1 november 2020